Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle overeenkomsten van ComfortEcho, gevestigd te Utrecht aan de Bosboomstraat 1, zijn van toepassing deze algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 1.2. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts dan bindend indien ze schriftelijk tussen ComfortEcho en haar cliënt zijn overeengekomen.

Artikel 2 Afspraak echoscopie
2.1. Het maken van een afspraak voor het laten maken van een echo kan via de boekingstool op de website geschieden. Nadat via de website de afspraak is gemaakt volgt een bevestiging per e-mail, waarbij een link naar deze algemene voorwaarden zullen worden meegezonden. Gelet hier op worden cliënten geacht kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden zodat deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst met ComfortEcho. De afspraak voor een echo is definitief op het moment dat deze per e-mail is bevestigd. De afspraak tot het maken van een echo geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende echo, uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt.

Artikel 3 Echo
3.1. Uitdrukkelijk dient opgemerkt te worden dat de overeenkomst die gesloten wordt met ComfortEcho geen geneeskundige behandelingsovereenkomst is in de zin van artikel 7:446 e.v. BW. Het doel van de echo is immers niet medisch diagnostisch. Er wordt niet gezocht naar eventuele afwijkingen van en aan het ongeboren kind. Er wordt niet gekeken c.q. gezocht naar pathologische verschijnselen.

Artikel 4 Duiden van het geslacht
4.1. Een eventuele geslachtsbepaling kan nooit met 100% zekerheid worden gegeven en ComfortEcho aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1. Gelet op de inhoud van artikel 3 kan ComfortEcho nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen het ongeboren kind betreffende. ComfortEcho acht zich niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, tenzij te wijten aan opzet dan wel grove roekeloosheid aan de zijde van ComfortEcho. Onder schade dient in deze begrepen te worden alle mogelijke schade in het ruimste zin des woords. 5.2. Gelet op de inhoud van artikel 4 kan ComfortEcho niet aansprakelijk gehouden voor enige foutieve inschatting betreffende het geslacht van het ongeboren kind. 5.3. De uitsluiting van aansprakelijkheid beperkt zich niet slechts tot schade betreffende het ongeboren kind maar ook tot schade betreffende de cliënt. 5.4. ComfortEcho aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste werking van de door ComfortEcho gebruikte opslagmedia (USB-sticks).

Artikel 6 Schadelijke effecten
6.1. Gelet op de stand der wetenschap en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografie-apparatuur. ComfortEcho kan daarom geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor mogelijke effecten op de langere termijn en sluit daarom elke aansprakelijkheid terzake in welke vorm dan ook bij deze uit.

Artikel 7 Inspanningsverplichting

7.1. Daar het uiteindelijke resultaat van het consult – zeker in geval van drie-dimensionale (3D) echoscopie – onder meer afhankelijk is van de ligging en de beweeglijkheid van de ongeborene, kan er door ComfortEcho geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Restituties kunnen niet plaatsvinden indien client ontevreden is. Client zal dan een nieuwe afspraak dienen te maken.

Artikel 8 Betaling
8.1. Betaling geschiedt uitsluitend vooraf via online betaling. Pinnen is niet mogelijk. 

Artikel 9 Overmacht
9.1. Indien in geval van overmacht aan de zijde van ComfortEcho een reeds bevestigde afspraak geen doorgang kan vinden wordt haar verplichting opgeschort dan wel geannuleerd. De verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst herleeft indien zover binnen 1 week nadien een nieuwe afspraak gepland kan worden. Aan overmacht wordt gelijk gesteld een onvoorziene omstandigheid betreffende personen en /of materialen waarvan ComfortEcho zich bij de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt dat daardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer door de cliënt kan worden gevergd. In geval van overmacht is ComfortEcho bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat de cliënt daardoor enig recht heeft op schadevergoeding.

Artikel 10 Annuleren
10.1. Annulering door de cliënt van een afspraak dient minimaal 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Annulering van een afspraak geschiedt per mail aan comfortecho@diakhuis.nl. Bij tijdige annulering zijn geen kosten verschuldigd. Bij niet tijdige annulering, dan wel bij het niet verschijnen op de afspraak, wordt het volledige consult in rekening gebracht.

Artikel 11 Overig
11.1. Zonder schriftelijke toestemming van ComfortEcho is het geheel of gedeeltelijk overnemen van het beeldmateriaal uitdrukkelijk verboden. Het beeldmateriaal wordt zonder toestemming van de cliënt niet aan derden door ComfortEcho overgedragen. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.